ഉദ്യോഗപ്പേര്‌

പേര്

ഫോൺ നമ്പർ

 

 

മൊബൈൽ

ലാൻഡ് ഫോൺ

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി

ഡോ. ആർ. ബിന്ദു 

 

 

പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

     

സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

     

അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

     

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രെട്ടറി

     

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രെട്ടറി

     

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രെട്ടറി

     

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രെട്ടറി