.

അസിസ്റ്റന്‍റ്സ്  
  
സെക്ഷന്‍  സീറ്റ്  പേര്  ഇ മെയില്‍ 
തപാല്‍    ശ്രീമതി . ജയശ്രീ  എസ് .ജെ
ഓഫീസ്  സൂപ്രണ്ട് 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
എ1 ശ്രീമതി . സിനി ജോണ്
ഓഫീസ്  സൂപ്രണ്ട് 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  എ2 ശ്രീമതി.ശോഭ  ഡി
അസിസ്റ്റന്റ്  സെക്ഷൻ  ഓഫീസർ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  എ3    
 
ബി ബി1 ശ്രീമതി ജിജിത എ .കെ  
അസിസ്റ്റന്റ് 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ബി2 ശ്രീ വി എസ് അജയകുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ബി3 ശ്രീമതി റാണി കെ പി,
അസിസ്റ്റന്റ്  (SG)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ബി4 ശ്രീമതി. ഊര്‍മിള ജി,
അസിസ്റ്റന്റ് (Sr.Gr)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ബി5 ശ്രീമതി. ശ്രീലേഖ 
അസിസ്റ്റന്റ്  (Trn)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
സി  സി 1 ശ്രീമതി ഷാഹിനി എച്ച്
അസിസ്റ്റന്റ്  (SG)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  സി 2 ശ്രീ ഡെന്നീസ് ജോസഫ്
അസിസ്റ്റന്റ് 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  സി 3 ശ്രീമതി. ജയലക്ഷ്മി എ.സി
അസിസ്റ്റന്റ്  സെക്ഷന്‍  ഓഫീസര്‍
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ഡി ഡി 1 ശ്രീമതി. ലിനി ബേബി,
അസിസ്റ്റന്റ് 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ഡി2 ശ്രീ അനീഷ്.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ്  (SG)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ഡി3 ശ്രീ ജഗദീഷ് ബാബു എം.,
അസിസ്റ്റന്റ്  സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
എഫ്  എഫ്1 ശ്രീമതി.വീണ കെ വി
അസിസ്റ്റന്റ്  സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  എഫ്2 ശ്രീമതി ഫിറോസ.എ.ജെ
അസിസ്റ്റന്റ്
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  എഫ്3 ശ്രീമതി സുലല എസ്
അസിസ്റ്റന്റ്
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ജി ജി1 ശ്രീമതി ജാസ്മിൻ പി എ 
അസിസ്റ്റന്റ് (SG)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ജി2 ശ്രീ സുമിത് കുമാര്‍ എസ്
അസിസ്റ്റന്റ്
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ജി3 ശ്രീമതി പ്രീതി മേനോന്‍ പി
അസിസ്റ്റന്റ്
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ജെ ജെ1 ശ്രീ നസീര്‍ എ
അസിസ്റ്റന്റ് (SG)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ജെ2

ശ്രീമതി. സംഗീത ആർ നായർ
അസിസ്റ്റന്റ്  സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ജെ3 ശ്രീമതി.നായർ ദീപ്തി ദാമോദരൻ
അസിസ്റ്റന്റ്
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
കെ കെ1 ശ്രീമതി ബിന്ദു വിശ്വനാഥന്‍
അസിസ്റ്റന്റ്(SG)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  കെ2

ശ്രീ.സന്ദീപ് ആർ  നായർ
അസിസ്റ്റന്റ് 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  കെ3 ശ്രീ.വിജയകൂമാര്‍ കെ,
അസിസ്റ്റന്റ്
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
എൽ  എൽ 1 ശ്രീമതി നീതു ജി. എൽ
അസിസ്റ്റന്റ്
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  എൽ 2 ശ്രീ.ഷിബു
അസിസ്റ്റന്റ്
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  എൽ 3 ശ്രീമതി.ഡോളി പി പി.
അസിസ്റ്റന്റ് (SG)
doly209567@kerala. gov.in
 
പി പി1 ശ്രീ ശ്രീജിത് കെ എസ്
അസിസ്റ്റന്റ് (SG)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.